Juridisch advies

Heeft u juridisch advies nodig? Ik help u er graag mee. Vanuit mijn rol als juridisch adviseur geef ik advies over diverse gebieden uit het Privaat- en Publiekrecht zoals het personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen), ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, privacy en bestuursrecht.

Juridisch advies over personen- en familierecht

Ik help u graag met al uw vragen over familierecht (echtscheidingen), het erfrecht en familiebetrekkingen. Onder personen- en familierecht vallen ook alle regelingen rondom het huwelijk, samenlevingscontracten en geregistreerd partnerschap, zoals huwelijkse voorwaarden. Ook afstamming, geboorte en ouderlijk gezag vallen onder het familierecht, dus ook op die onderwerpen voorzie ik u graag van juridisch advies. 

Juridisch advies over Ondernemingsrecht

Ik kan u voorzien van deskundig, juridisch advies op het gebied van ondernemingsrecht. Bijvoorbeeld over de ondernemingsvorm die u kiest: een BV-NV-Vof of eenmanszaak, het afsluiten en opstellen van contracten, uw algemene voorwaarden of uw vragen op het gebied van privacy. Maar ook met al uw vragen over wettelijke regels en eisen die aan uw onderneming worden gesteld kunt u bij Bestsupport08 terecht.

Juridisch advies over Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werknemer en werkgever, waarbij de werknemer goed beschermd wordt door de wet. Ik help zowel werkgevers als werknemers met alle vragen die betrekking hebben op arbeidsovereenkomsten. Over rechten en plichten van beide partijen bijvoorbeeld, of over gelijke behandeling, over proeftijd, concurrentiebeding, arbeidsongeschiktheid, verlof, ontslag of vaststellingsovereenkomsten.

Heeft u een arbeidsconflict? Ik werk samen met verschillende arbeidsmediators waar ik u naar kan verwijzen, zodat u samen met de andere partij tot een goede oplossing kunt komen. 

Juridisch advies over Huurrecht

Het huurrecht benoemt de rechten en plichten van zowel verhuurders als huurders. De huurder heeft recht op huurbescherming. Het huurrecht heeft betrekking op zowel onroerende als roerende zaken. Onder onroerende zaken vallen bijvoorbeeld huizen, appartementen, winkels en bedrijfspanden. Roerende zaken zijn alle dingen die je met een pand mee (ver)huurt die niet nagelvast zitten, zoals meubels of raambekleding. Andere onderwerpen die in het huurrecht zijn geregeld, zijn bijvoorbeeld huurprijsbescherming, ontruiming van de woonruimte, onderhoud en onderhuur.

Ik sta u graag bij met juridisch advies over het opstellen van een huurovereenkomst, beoordeling van een opzegging, het aanvechten van een huuropzegging of een huurverhoging, achterstallig onderhoud, de opzegtermijn, het terugvorderen van een borg of gebreken aan het gehuurde zoals overlast van de buren of lekkage.

Daarnaast geef ik advies over bijvoorbeeld de Leegstandswet, huur die niet betaald wordt, de huur opzeggen, huurders die overlast bezorgen, huurders die schade aan uw pand aanbrengen of over huurders die strafbare feiten plegen in datgene wat u verhuurt.

Juridisch advies over Bestuursrecht

Het bestuursrecht bepaalt de verhoudingen tussen de overheid en particulieren en tussen de overheid en bedrijven. Het bestuursrecht schrijft de overheid voor waar ze zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. 

Ik help u graag met al uw juridische vragen over bestuursrecht. Onderwerpen die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld subsidies, indienen van een bezwaar- of beroepsschrift, het indienen van een klacht of een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur of bij vragen inzake Privacy, de Jeugdwet, Participatiewet of de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Als u dat wilt, voer ik onderhandelingen namens u of sta ik u bij tijdens hoorzittingen. En ik help u in beroep gaan als u het niet eens bent met de beslissing op een bezwaar dat u heeft ingediend.

Juridisch advies over Privacy

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 is er veel veranderd op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Ik kan u adviseren over deze verordening en alle vragen die hieruit voortvloeien. Gezien het feit dat ik Certified International Privacy Professional ben (CIPP/E) kan ik u adviseren over de Europese Privacywetgeving.